kakovost in okolje

Koper, januar 2012

IZJAVA O POLITIKI KAKOVOSTI 

Naša družba se je že pred leti odločila za pot napredka in večje poslovne uspešnosti, k čemur je pripomogel tudi standard ISO 9001, za pridobitev katerega smo se odločili leta 2000.

Za standard ISO 9001 smo se odločili, ker ga uporabljajo številne uspešne organizacije v svetu in v Sloveniji, zato smo želeli tudi mi po tej poti doseči poslovno odličnost naše družbe.

Ta standard nam omogoča premagovanje ovir na trgu, ki postaja iz dneva v dan zahtevnejši, in nam pomaga v boju s konkurenco, saj smo z njim začutili njeno zakulisje ter utrip.

Najpomembnejši razlog za uvajanje standardov vodenja kakovosti pa so bile in so še vedno zahteve državnih in občinskih organov, ki nam s svojimi projekti omogočajo delo.

Seveda pa standardi vodenja kakovosti niso naš končni cilj, ampak le pripomoček za doseganje poslovne uspešnosti naše družbe, kar si vsi želimo.


Igor UKOTA
Predsednik Upravnega odbora


Koper, marec 2014 

IZJAVA O OKOLJSKI POLITIKI DRUŽBE CPK d.d. 

Vodstvo družbe CPK d.d. se s to izjavo zavezuje, da poslovne procese razvijamo in izvajamo tako, da upoštevamo temeljna načela trajnostnega razvoja na vseh naših lokacijah ter na vseh tistih področjih, kjer izvajamo naše storitve.

Prednostna naloga družbe je varovanje in ohranjanje okolja skladno s standardi ISO 14001 Ravnanje z okoljem in Poslovnikom kakovosti družbe.

Pri izvajanju nalog za doseganje tega cilja družba izvaja strategijo, ki temelji na:

  • zagotavljanju takšne učinkovitosti poslovanja, ki je po svoji naravi, obsegu, vplivih dejavnosti družbe oziroma njenih proizvodov in storitev primerna za okolje;
  • trajnem preprečevanju onesnaževanja, zmanjševanju emisij v okolje in izbiri čistih virov energije;
  • zavezi za izpolnjevanje okoljske zakonodaje, podzakonskih predpisov in ustreznih okoljskih predpisov lokalnih skupnosti ter ustreznem dokumentiranju teh ravnanj skladno s standardi;
  • zavezi stalnega izboljševanja obstoječega stanja na področju ravnanja z okoljem tako, da bo vse okoljske vidike spremljala, analizirala in primerjala z najboljšimi praksami in pri tem uvajala najboljšo razpoložljivo tehniko;
  • široki informiranosti vseh oseb, ki so vključene v operativno delovanje družbe, vključno z vsemi zaposlenimi v družbi in poslovnimi partnerji.
     

Pri izvajanju nalog za doseganje zastavljene okoljske politike je družba CPK d.d. odprta za sodelovanje z javnostmi tako, da se na pobude in vprašanja pozitivno in ustrezno odziva ter tako s tem prispeva k medsebojno usklajenemu trajnostnemu razvoju družbe in okolja.


Igor UKOTA
Predsednik Upravnega odbora 

Fotogalerija